Karz hasaplama

Walýuta
Göterim
Jemi pul
Ýyl
Ortaça aýlyk tölegiňiz: 0

Малому бизнесу

Altyn asyr bank kartlary

Nagt däl hasaplaşyklary kämilleşýär

Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda ykdysady we durmuş taýdan barha kuwwatlanýan ýurdumyzda halkymyzyň bank hyzmatlarynyň mümkinçiliklerinden ösen döwrüň talaplaryna laýyklykda peýdalanyp bilmegi üçin giň mümkinçilik döredilýär. Bu işleriň ählisi halkymyzyň abadan durmuşyny üpjün etmek ugrunda uly tagallalar edýän Gahryman Arkadagymyzyň “Döwlet adam üçindir!” diýen ynsanperwer ýörelgesiniň durmuşymyzyň ähli ugurlarynda öz beýanyny tapýandygyna şaýatlyk edýär.

Bank kepillikleri

KEPILLIKLERIŇ ESASY GÖRNÜŞLERI

BÄSLEŞIK (TENDER) KEPILLIGI – bäsleşige gatnaşmak islegini bildiren we bäsleşigi gurnaýja öz tekliplerini hödürlän tarapyň (gatnaşyjynyň) islegi boýunça  bellenilen puly bäsleşigi gurnaýja tölemek boýunça  bankyň kepilligi;

· HAKUJY TÖLEGLERINIŇ GAÝTARYLMAGYNYŇ KEPILLENDIRMESI – hakujy tölegleriň gaýtarylmagynyň kepillendirmesi harytlaryň (hyzmatlaryň) getirijisi öz şertnamalaýyn borçnamalaryny ýerine ýetir medik ýagdaýynda oňa geçirilen hakujy tölegleriniň gaýtarylmagyny üpjün etmek boýunça bankyň kepilligi;

Karzlar

  «Senagat» Paýdarlar täjirçilik banky  aşakdaky görnüşlerdäki karzlary hödürleýär:

Milli walýutada  –  manatda:

  • Türkmenistanyň Prezidentiniň 2012-nji ýylyň 20-nji iýulyndaky № 12446 belgili«Kiçi we orta telekeçiligiň

döwlet tarapyndan goldawy baradaky»Kararyna laýyklykda,ýylyna 5% ýeňillikli karzlary 10 ýyl möhleti

bilen bermek;

Hasaplaşyk kassa hyzmatlary

Geçirim amallary

Pul serişdeleriniň aýlanyşygynyň ýokarlanmagy – «Senagat» PTB-nyň işiniň täsirliliginiň esasy görkezijisidir.

«Senagat» PTB-y hasap boýunça aşakdaky görkezilen amallary we onuň hyzmaty bilen baglanyşykly bank hyzmatlaryny amala aşyrýar:

Biziň hyzmatlarymyz