Karz hasaplama

Walýuta
Göterim
Jemi pul
Ýyl
Ortaça aýlyk tölegiňiz: 0

Karzlar

  «Senagat» Paýdarlar täjirçilik banky  aşakdaky görnüşlerdäki karzlary hödürleýär:

Milli walýutada  –  manatda:

 • Türkmenistanyň Prezidentiniň 2012-nji ýylyň 20-nji iýulyndaky № 12446 belgili«Kiçi we orta telekeçiligiň

döwlet tarapyndan goldawy baradaky»Kararyna laýyklykda,ýylyna 5% ýeňillikli karzlary 10 ýyl möhleti

bilen bermek;

 • Türkmenistanyň Prezidentiniň 2013-nji ýylyň 6-njy martyndaky № 12890 belgili «Oba hojalyk önümlerini

öndürijilere maliýe goldawyny bermek baradaky» Kararyna laýyklykda, oba hojalyk önümlerini öndürijilere ýeňillikli

karzlary bermek:

 • Oba hojalyk tehnikasyny, gurallary we öwseleleri, suw toplaýjy tehnikany, enjamy, suwarmak üçin suw

beriji ulgamy satyn almak üçin ýylyna 1% ýeňillikli karzlary 10 ýyl möhleti bilen bermek;

 • Oba hojalyk ulgamynda oba hojalyk önümlerini öndürmek, saklamak we täzeden işlemek bilen baglanyşykly

maýa goýum taslamalaryny maliýelşdirmek we hem-de oba hojalyk işlerini ýerine ýetirmek üçin ýylyna 5% ýeňillikli

karzlary 10 ýyl möhleti bilen bermek;

 • Önümçilik maksatlaryna (enjamy, çig maly, tehnologiýany satyn almak üçin) ýyllyk-7%-li.

Möhleti 5 ýyla çenli

 • Gurluşyk, täzeden dikeldiş, önümçilik desgalaryny gurmak we bejermek maksatlaryna ýyllyk-8%-li .

Möhleti 5 ýyla çenli    

 • Hyzmatlar üçin ýyllyk-8%-li  Möhleti 5 ýyla çenli.  
 • Maldarçylygy we guşçulygy ösdürmek üçin  ýyllyk-7%-li . Möhleti 5 ýyla çenli.
 • Ýurdumyzda bellenen tertipde bölünip berilen melleginde, kömekçi hojalygynda ýa-da ýer bölegi bar bolan

raýatlara oba hojalyk önümlerini öndürmek üçin karz (mikrokarz) ýyllyk 10%-li . Möhleti 3 ýyla çenli

 

 • Oba hojalyk önümlerini öndürmek maksady bilen, “Senagat” PTB-dan karz pul serişdelerini almak üçin gerekli resminamalar.
 • Önümçilik işleri ýerine ýetirmek maksady bilen “Senagat” PTB-dan karz pul serişdelerini almak gerekli resminamalar.

 

 

Biziň hyzmatlarymyz