Karz hasaplama

Walýuta
Göterim
Jemi pul
Ýyl
Ortaça aýlyk tölegiňiz: 0

Bank kepillikleri

KEPILLIKLERIŇ ESASY GÖRNÜŞLERI

BÄSLEŞIK (TENDER) KEPILLIGI – bäsleşige gatnaşmak islegini bildiren we bäsleşigi gurnaýja öz tekliplerini hödürlän tarapyň (gatnaşyjynyň) islegi boýunça  bellenilen puly bäsleşigi gurnaýja tölemek boýunça  bankyň kepilligi;

· HAKUJY TÖLEGLERINIŇ GAÝTARYLMAGYNYŇ KEPILLENDIRMESI – hakujy tölegleriň gaýtarylmagynyň kepillendirmesi harytlaryň (hyzmatlaryň) getirijisi öz şertnamalaýyn borçnamalaryny ýerine ýetir medik ýagdaýynda oňa geçirilen hakujy tölegleriniň gaýtarylmagyny üpjün etmek boýunça bankyň kepilligi;

KARZYŇ ÜPJÜN ETMEGIŇ KEPILLENDIRMESI – karzyň üpjün edilmeginiň kepillendirmesi karz alyjynyň karz şertnamasy boýunça kreditoryň öňündäki borçnamalarynyň üpjün edilmegi boýunça bankyň kepilligi:

Biziň hyzmatlarymyz