Karz hasaplama

Walýuta
Göterim
Jemi pul
Ýyl
Ortaça aýlyk tölegiňiz: 0

Karzlar

    «Senagat» Paýdarlar täjirçilik banky  aşakdaky görnüşlerdäki karzlary hödürleýär:

  • “Türkmenistanda ýaş magalalaryň durmuş-ýaşaýyş şertlerini has-da gowlandyrmak hakynda”

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2011-nji ýylyň 2-nji sentýabrynda çykaran 11817 belgili kararyna

laýyklykda TMB-niň 2011-nji ýylyň 14-njinoýabrynda çykaran 65-ö belgili Düzgünnamasyna laýyklykda ýyllyk

1%-li, möçberi 6 000 manada çenli nagt görnüşinde. ​Möhleti 3 ýyla çenli;

  • Önümçilik maksatlaryna (enjamy, çig maly, tehnologiýany satyn almak üçin) ýyllyk-7%-li. Möhleti 5

ýyla çenli

  • Gurluşyk, täzeden dikeldiş, önümçilik desgalaryny gurmak we bejermek maksatlaryna ýyllyk-8%-li .

Möhleti 5 ýyla çenli    

  • Hyzmatlar üçin ýyllyk-8%-li  Möhleti 5 ýyla çenli.  
  • Ilata hyzmat etmek hem-de kärendä bermek üçin gurluşyk tehnikalaryny, ýük awtoulaglaryny we ýeňil

awtoulaglaryny

şeýle-hem ilata hyzmat edýän beýleki awtoulaglary satyn almak üçin ýyllyk-8%-li . Möhleti 5 ýyla çenli.

  • Maldarçylygy we guşçulygy ösdürmek üçin  ýyllyk-7%-li . Möhleti 5 ýyla çenli.
  • Ýurdumyzda bellenen tertipde bölünip berilen melleginde, kömekçi hojalygynda ýa-da ýer bölegi bar bolan

raýatlara

oba hojalyk önümlerini öndürmek üçin karz (mikrokarz) ýyllyk 10%-li . Möhleti 3 ýyla çenli

  • Raýatlara berilýän sarp ediş maksatly karzlary ýyllyk-15%-li   

Möçberi 15 000 manada çenli bolan nagt we nagt däl görnüşinde möhleti-2 ýyla çenli

Möçberi 15 001 manatdan 30 000 manat aralygynda nagt we nagt däl görnüşinde möhleti-3 ýyla çenli;

  • Raýatlara ipoteka karzlary üçin ýyllyk-8%-li. Möhleti 10 ýyla çenli.

 

 

Biziň hyzmatlarymyz