Karz hasaplama

Walýuta
Göterim
Jemi pul
Ýyl
Ortaça aýlyk tölegiňiz: 0

Korporatiw taraplar

Karzlar

            «Senagat» Paýdarlar Täjirçilik banky  hususy edara görnüşli taraplara aşakdaky görnüşlerdäki karzlary

hödürleýär:

Milli walýutada  –  manatda:

  • Türkmenistanyň Prezidentiniň 2012-nji ýylyň 20-nji iýulyndaky № 12446 belgili«Kiçi we orta telekeçiligiň

döwlet tarapyndan goldawy baradaky»Kararyna laýyklykda,ýylyna 5% ýeňillikli karzlary 10 ýyl möhleti bilen bermek;

  • Türkmenistanyň Prezidentiniň 2013-nji ýylyň 6-njy martyndaky № 12890 belgili «Oba hojalyk önümlerini

öndürijilere maliýe goldawyny bermek baradaky» Kararyna laýyklykda, oba hojalyk önümlerini öndürijilere ýeňillikli

karzlary bermek:

  • Oba hojalyk tehnikasyny, gurallary we öwseleleri, suw toplaýjy tehnikany, enjamy, suwarmak üçin suw beriji

ulgamy satyn almak üçin ýylyna 1% ýeňillikli karzlary 10 ýyl möhleti bilen bermek;

  • Oba hojalyk ulgamynda oba hojalyk önümlerini öndürmek, saklamak we täzeden işlemek bilen baglanyşykly

maýa goýum taslamalaryny maliýelşdirmek we hem-de oba hojalyk işlerini ýerine ýetirmek üçin ýylyna 5% ýeňillikli

karzlary

10 ýyl möhleti bilen bermek;

Biziň hyzmatlarymyz