Habarlar

Ministrler Kabinetiniň we Keselleriň ýaýramagyna garşy göreşýän adatdan daşary toparyň göçme mejlisi

14.05.2021

«Awaza» milli syýahatçylyk zolagy, 2021-nji ýylyň maý aýynyň 14-y (TDH).Şu gün hormatly
Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Balkan welaýatyna iş sapary bilen gelip, «Awaza»
milli syýahatçylyk zolagynda Ministrler...

Habarlar

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

07.05.2021

Aşgabat, 2021-nji ýylyň maý aýynyň 07-y (TDH).Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň milli ykdysadyýetimiziň
pudaklarynda şu ýylyň dört aýynda ýerine ýetirilen işleriň netijelerine bagyşlanan mejlisini
geçirdi....

Karz hasaplama

Walýuta
Göterim
Jemi pul
Ýyl
Ortaça aýlyk tölegiňiz: 0
Bankyň hyzmatlary
Bankyň sylag bermesi
Bankomatlaryň we terminallaryň salgylary
Bank kepillikleri

Biziň hyzmatlarymyz